Saturday, July 11, 2009

H.T Thích Giác Hạnh (video)

01. Thuốc hay (1) (khóa tu Phật thất 54)

02. Ai cho ta bình an (1)

03. Nấc thang cuộc đời (1) (khóa thu Phật thất 41)

04. Thân bênhh tâm bệnh (1)

05. Niệm Phật để thành Phật (1)

06. Yếu chỉ Tịnh Độ (1)

07. Thân Đâu Tâm Đó (1)

08. Cám ơn cuộc đời (1) (2)

09. Sống hạnh phúc, chết an vui (1) (2)

10. Thay tâm đổi tánh (1) (2) (Khóa tu Phật thất tại Ni viện Long Hoa)

11. Phật dạy 4 pháp tu (1) (2) (khóa tu Phật thất 34)

12. Sự nhiệm mầu của công đức niệm Phật (1) (2)

13. Địa ngục ở đâu (1) (2)

14. Công đức sinh thành (1) (2)

15. Lợi ích về việc giữ giới (1) (2) (Giảng tại chùa Hòe Nhai (Hà Nội)

16. Sau khi chết đi về đâu? (1)

*** XEM TRỰC TIẾP ***

No comments:

Post a Comment